Хурматли акциядорлар!

Агар Сизнинг Ўзбекистон Республикаси «қимматли қоғозлар бозори тўгрисида’ги ва «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар ҳукукларини ҳимоя қилиш тўгрисида’ги қонунларида назарда тутилган хуқуқларингиз, шу жумладан:

  • Жамият фойдасининг бирқисмини дивидендлар тарзида олиш;
  • Жамият тугатилган тақдирда тегишли улушга мувофиқ мол-мулкнинг бир қисмини олиш;
  • акциядорлар умумий йигилишларида овоз бери орқали жамиятнинг бошқаришда иштирок этиш;
  • Жамиятнинг молия-хўжалик фаолиятини натижалари тўғрисида тўлик ва ишончли ахборотни белгиланган тартибда олиш;
  • Сизга етказилган зарарнинг ўрни копланиши белгиланган тартибда талаб қилиш каби хуқуқларингиз қимматли

 қогозлар бозоридаги бошқа иштирокчилари томонидан бузилган такдирда қимматли қоғозлар бозорини мувофиклаштириш ва ривожлантириш Марказига ёки унинг Тошкент шахар худудий Башкармасига мурожаат килишингиз мумкин.

Марказий аппаратнинг 100047, Ташкент ш., Бухоро кучаси 10-уй почта манзилига ва Кимматли когозлар бозорини мувофиклаштириш ва ривожлантириш Маркази бош директории виртуал кабулхонаси www.online.csm.gov.uz  ёки (+99871) 232 07 38 ишонч телефонии оркали мурожаатингизни йуллашингиз мумкин.

 

Марказнинг Тошкент шахар худудий Бошкармасининг 100047, Тошкент ш., Бухоро кучаси 10-уй почта манзилига ёки (+99871) 233 41 72 ишонч телефонига мурожаатларингизни йуллашингиз мумкин.